‘SZKOŁA WIEJSKA NICZYM MIEJSKA‘ - realizowany w latach 2010/2011 i 2011/2012
   | modyf: Krzysztof Piorun 2014-11-7, 12:31 | 4371 odsłon
serwiszglossie

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego prowadziła Pani Izabela Segieda
                Na zajęcia uczęszczało 9 uczniów z klas V, VI. Doskonaliliśmy swoje umiejętności w zakresie czytania, pracy z tekstem i pisania. Wiele ćwiczeń poświęciliśmy na pisownię. Wzbogacaliśmy systematycznie swoje słownictwo. Redagowaliśmy wiele wypowiedzi w określonym celu. Uporządkowaliśmy swoją wiedzę o języku. Staramy się wykorzystywać zdobytą wiedzę na co dzień. Wszyscy bardzo chętnie i aktywnie braliśmy udział w zajęciach, choć czasami bywało ciężko.
Zajęcia koła polonistyczno-historycznego prowadziła Pani Izabela Segieda
Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów. Przychodziliśmy i bardzo aktywnie braliśmy udział w zajęciach, które odbywały się raz w tygodniu.
                W trakcie zajęć dowiedzieliśmy się o sławnych mieszkańcach Warmii i mazur. Poznawaliśmy historię małej ojczyzny. Wzbogacaliśmy zasób słownictwa. Korzystaliśmy z różnych źródeł informacji. Przygotowywaliśmy apele związane z ważnymi wydarzeniami z historii Polski. Dowiedzieliśmy się o postaciach, które miały wpływ na historię ojczyzny.
                Uczestniczyliśmy w dwóch wycieczkach. Zwiedziliśmy zamki w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i Kętrzynie. Braliśmy udział w lekcjach muzealnych, dzięki czemu wzbogaciliśmy swoją wiedzę o regionie. Zwiedziliśmy stolicę Polski.
Zajęcia koła artystyczno-teatralnego prowadziła Pani Izabela Segieda
To świetna zabawa, aż 12 z nas systematycznie uczęszczało na zajęcia. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, czasami spotykaliśmy się w soboty. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę o świecie, o teatrze, mogliśmy rozwijać swoje zainteresowania, dbaliśmy o kulturę słowa w sytuacjach codziennych i podczas recytacji. Przygotowywaliśmy się do wystąpień publicznych. Wiemy co potrafimy, uwierzyliśmy w siebie. Przygotowaliśmy 3 duże spektakle – Jasełka 2010/2011. Występ w szkole i podczas Przeglądu Jasełek w Sępopolu. Królewna śnieżka – występ w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Bartoszycach i podczas Festynu Rodzinnego naszej szkoły. Premiera ostatniego przedstawienia „Wszystkie smoki o tym wiedzą” dziś podczas festynu rodzinnego. Byliśmy na dwóch spektaklach w teatrach w Olsztynie „Kajko i Kokosz” oraz „Pinokio”.
                Zajęcia sprawiały nam mnóstwo radości. Były świetną rozrywką i urozmaicały naszą codzienność.
  
Koło matematyczno-przyrodnicze z elementami fotografii prowadziła Pani Agnieszka Pająk
Zajęcia koła matematyczno-przyrodniczego z elementami fotografii odbywały się regularnie 3 razy w tygodniu. Na zajęcia uczęszczało 23 uczniów z klas III, IV, V i VI.
                Rozwijaliśmy swoje zainteresowania matematyką i przyrodą. Doskonaliliśmy wcześniej zdobyte oraz nabywaliśmy nowe umiejętności w rozwijaniu problemów matematycznych i przyrodniczych.
                Głównym założeniem tych zajęć było rozwijanie zdolności poznawczych uczniów. Uczyliśmy się samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gdy, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe, doświadczenia oraz ciekawostki matematyczne i przyrodnicze.
                Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i na miarę swoich możliwości.
  
Koło języka niemieckiego prowadził Pan Krzysztof Piorun
Uczestniczyli najzdolniejsi z nas. Rozwijaliśmy i poszerzaliśmy swoją wiedzę z j. niemieckiego. Stworzyliśmy słowniczek obrazkowy.
 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadziła Pani Olha Opalanko
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny. Prowadzone były w dwóch grupach, uczęszczało na nich 7 uczniów. Mieliśmy na celu usuwanie przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez korekcję funkcji zaburzonych oraz usprawnienie funkcji rozwijających się poprawnie. Na zajęciach zastosowano ćwiczenia usprawniające: percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, koncentrację uwagi, poprawienie techniki czytania i pisania.
Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi. Poprzez zabawę zachęcały nas do nauki ortografii. Pokazały, że komputer może służyć nie tylko do zabawy, ale też do nauki.
Zajęcia pomogły nam w przezwyciężaniu trudności w nauce, lepszym opanowaniu techniki głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem, przepisywaniu tekstów, pisaniu ze słuchu. Poprzez Indywidualny kontakt z nauczycielem mogliśmy zaprezentować swoje mocne strony, poprawić samoocenę oraz motywację do nauki.
Korekta wad postawy prowadził Pan Romuald Szerszunowicz
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, na które uczęszcza 12 uczniów. Korygowaliśmy wady postawy, wzmacnialiśmy mięśnie, zwiększaliśmy ruchliwość w stawach oraz uczyliśmy się prawidłowego oddychania. Uczniowie starannie wykonują powierzone im zadania korygujące swoje wady i wzmacniające swoje mięśnie.
Wyjazdy na basen prowadził Pan Romuald Szerszunowicz
Wyjazdy na basen odbywają się 2 razy w miesiącu, udział biorą Ci sami uczniowie co na korekcie wad postawy. Wykonywaliśmy ćwiczenia w wodzie usprawniając nasze sylwetki. Braliśmy udział w grach i zabawach w wodzie oraz uczyliśmy się pływać.
 
Wycieczki rowerowe i kajakowe prowadzili Panowie Romuald Szerszunowicz i Krzysztof Piorun
W wycieczkach rowerowych, kajakowych i pieszych biorą udział uczniowie, którzy należą do koła matematyczno-przyrodniczego tj 21 osób. Wycieczki te organizowane są na terenie naszej gminy, podczas których poznawaliśmy swój rejon, dostrzegamy zagrożenia środowiska spowodowane działalnością człowieka. Obliczamy długości tras i średni przejazd. Dokonywaliśmy obserwacji i wymienialiśmy elementy krajobrazu naturalnego. Podczas jazdy doskonaliliśmy swoją wiedzę o zasadach zachowania na drodze. Poprawialiśmy swoją kondycję fizyczną.
     
 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki prowadziła Pani Agnieszka Pająk
                9 uczniów z klas V i VI chodziło na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Zajęcia te wspierały nas, którzy z różnych przyczyn borykaliśmy się z problemami w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki. Uczęszczaliśmy na zajęcia systematycznie, osiągaliśmy wyniki na miarę swoich możliwości. Mieliśmy okazję na wymianę własnych doświadczeń. Zajęcia stały się ważnym elementem wspomagania zajęć edukacyjnych z zakresu matematyki.
 
Zajęcia logopedyczne prowadziła Pani Beata Mikos
Zajęcia logopedyczne odbywały się trzy razy w tygodniu, a liczba uczestników zajęć wynosiła dziewięcioro. Uczęszczali uczniowie z klas III, III i IV.
                Celem zajęć logopedycznych było kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej. Zajęcia wdrażały do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy, usprawniały technikę czytania i pisania.
 
 
Koło artystyczno-plastyczne   prowadziła Pani  Olha Opalanko
Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu. Uczęszczało na nie 7 uczniów z klas III, IV i V.
Uczyliśmy się kreatywnej postawy wobec sztuki i jej wytworów, rozwijania wyobraźni i twórczego myślenia. Zdobywaliśmy umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, nabywaliśmy umiejętności pracy zespołowej, tworzyliśmy prace na konkursy plastyczne. Wiemy co umiemy.
                Praca w ramach zajęć koła pozwalała nam na uaktywnienie i urzeczywistnienie samodzielnych pomysłów, budząc chęć dokonywania zmian i szukania nowych rozwiązań.