| modyf: 2014-11-7, 12:31 | 1004 odsłon
serwiszglossie


 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI

 

  W roku szkolnym 2012/13 w Szkole Podstawowej w Dzietrzychowie  w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania szansą każdego ucznia” prowadzone były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki. Na zajęcia uczęszczali uczniowie z klas I- III. W zajęciach brało udział 9 uczniów, w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców. Uczniowie ci byli podzieleni na 3 grupy, każda grupa miała zajęcia raz w tygodniu. Frekwencja na zajęciach wyniosła 88,95%.

 

Praca na zajęciach miała  charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego ucznia.
Indywidualizacja ta polega na stałym obserwowaniu przebiegu i efektów pracy każdego
ucznia, stopniowaniu trudności zadań, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia była dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych uczestników zajęć. Układy ćwiczeń, zadań o różnym stopniu trudności, poprzedzone były krótką i jasną instrukcją. W czasie zajęć nauczyciel stosował  pozytywne wzmacnianie uczniów, co miało na celu podniesienie samooceny ucznia oraz zachęcać go do dalszej pracy na zajęciach. Również na zajęciach wykorzystywane były różnorodne pomoce dydaktyczne, które wzbudzają zainteresowanie uczniów i przyczyniają się do bardziej efektywniejszej i ciekawej pracy. Zajęcia miały  często charakter zabawowy. Formy i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Na zajęciach panowała miła atmosfera dlatego uczniowie  chętnie w nich uczestniczyli. Zajęcia te pozwoliły na ugruntowanie zdobytych umiejętności matematycznych, pomogły uczniom w zdobywaniu pewności siebie, poznaniu własnych możliwości, były wskazówką i pomocą w poznaniu sposobów „ jak się uczyć matematyki?”

 

Rezultatem zajęć wyrównawczych było: pozytywne nastawienie uczniów do przedmiotu, ambitniejsze  podejście do rozwiązywanych zadań a nawet elementy zdrowej rywalizacji na zajęciach. Uczniowie osiągnęli lepsze  wyniki z edukacji matematycznej, nabyli większą sprawność rachunkową w zakresie czterech działań matematycznych oraz umiejętności praktyczne w zakresie pomiaru długości, ciężaru, czasu, obliczeń pieniężnych. Metody pracy na zajęciach zostały dostosowane do konkretnych potrzeb i predyspozycji uczniów. Na zajęciach wykorzystywano zakupione w ramach projektu  pomoce dydaktyczne.

 

Poczucie bezpieczeństwa i atmosfera zajęć wzmocniły samoocenę uczniów, wzrosła ich aktywność na innych zajęciach. Zajęcia miały również na celu usprawnieniu umiejętności liczenia. Dzięki odpowiednim metodom dydaktycznym i rozmaitym ćwiczeniom uczniowie rozwinęli  swoje umiejętności poznawcze, samodzielność i logiczne myślenie. Udział w tych zajęciach przyczynił się do rozwinięcia zainteresowań oraz wzrostu motywacji do nauki.  Zajęcia kształtowały intuicję i wyobraźnię matematyczną. Uczniowie wykazywali pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego.

 
                                                                                          Prowadząca zajęcia:

 

 

                                                                                           Agnieszka Pająk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z zajęć gimnastyki  korekcyjnej i kół sportowych prowadzonych w ramach projektu ;” Indywidualizacje nauczania szansą każdego ucznia” w SP Dzietrzychowo ,

prowadzący : Romuald Szerszunowicz .

 

Zajęcia gimnastyki  korekcyjnej prowadzone były w dwóch grupach kl. I-II  , 4 osoby i kl. III – 6osób.

Celem gimnastyki korekcyjnej było:  usprawnienie sylwetki , wzmocnienie mięśni , oraz kontrola przyjmowania prawidłowej postawy ciała.

 Zajęcia koła sportowego prowadzone były w kl. III uczestniczyło 8 osób . Na zajęciach koła sportowego uczniowie rozwijali swoją sprawność fizyczną i zainteresowanie w następnych dyscyplinach : tenis stołowy , piłka nożna i ręczna oraz lekkoatletyka .

Uczniowie zrobili postępy w tych dyscyplinach rozwijając swoją sprawność fizyczną , umiejętności oraz wiadomości z tych dyscyplin.


 

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w Dzietrzychowie w ramach projektu '' Indywidualizacja nauczania szansą każdego  ucznia ''prowadzone były zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, w których uczestniczyło 5 uczniów. Poprzez pracę w kręgu, ćwiczenia, gry, zabawy integracyjne, rozmowy, scenki tematyczne, burzę mózgów realizowane były cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne. W wyniku tych działań uczyły się nowych zachowań i nabywały nowe umiejętności.  

Zajęcia prowadziła od września do listopada - Izabela Segieda

 od marca do czerwca - Teresa Biculewicz.  Dzieci na zajęcia uczęszczały chętnie frekwencja -92,5