Magdalena Płatek
   | modyf: Krzysztof Piorun 2014-11-7, 12:31 | 2773 odsłon
serwiszglossie
 


Sprawozdanie z zajęć polonistycznych prowadzonych

w ramach Szkolnego Zespołu Redakcyjnego

        Zajęcia adresowane były do uczniów klas IV- VI chcących rozwijać swoje zainteresowania dziennikarskie, a także wzbogacać swoją wiedzę zdobytą na lekcjach języka polskiego. Odbywały się na zasadzie zajęć pozalekcyjnych. Uczestniczyło w nich 11 uczniów - 4 dziewczynki i 7 chłopców. Frekwencja w pierwszym semestrze wyniosła 97,61%.
Celem ogólnym zajęć było doskonalenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie umiejętności czytania, pisania, rozumowania i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

     Uczestnicy zajęć mieli możliwość tworzenia różnego typu tekstów pod kierunkiem nauczyciela, a także utrwalenia wiedzy i doskonalenia umiejętności, określonych w podstawie programowej z języka polskiego, wymaganiach programowych i standardach wymagań egzaminacyjnych.
By przeciwdziałać znużeniu i zniechęceniu dzieci do nauki, podnieść motywację i dostarczyć pozytywnych bodźców wykorzystano różnorodne formy pracy, w tym metody aktywizujące. Na zajęciach realizowany był autorski program zajęć odpowiadający potrzebom konkretnych uczniów, którzy mieli możliwość t rozwijania zainteresowań, poszerzenia wiedzy z zakresu języka polskiego i wiedzy ogólnej. Realizacja programu zapewniła poprawę umiejętności uczniów w następujących obszarach:
- czytanie ze zrozumieniem tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym;
- tworzenie własnego tekstu ;
- wykorzystanie zintegrowanej wiedzy humanistycznej w celu lepszego rozumienia poznawanych tekstów kultury;
- wykorzystanie wiedzy w praktyce.
     Urozmaiceniem zajęć były często stosowane zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną wyobraźnię, koncentrację uwagi, których celem oddziaływanie na uczucia i emocje uczestników zajęć, co przyczyniło się do stymulacji procesu uczenia się.
Na zajęciach wykorzystywano różnorodne pomoce: słowniki, gry edukacyjne, karty z zestawami ćwiczeń. Dzieci pracowały aktywnie i twórczo, rozwijając swą kreatywność. Cele założone w programie zostały osiągnięte. Dzieci uzupełniły i utrwaliły wiadomości zdobyte na lekcjach języka polskiego, wzbogaciły słownictwo, wykształciły umiejętności posługiwania się różnymi źródłami wiedzy. Rozbudzona w nich została wiara w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim. Podniesiona została samoocena uczestników zajęć i ich poczucie własnej wartości.

 

W ramach Szkolnego Zespołu Redakcyjnego prowadzony jest na bieżąco fanpage gazetki „Bigos”.

Zapraszamy do zaglądania i „lajkowania” aktualnych postów:

https://www.facebook.com/pages/Gazetka-Szko%C5%82y-Podstawowej-w-Dzietrzychowie-Bigos/442154722540315?ref=hl