Bazę lokalową Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie stanowi dwukondygnacyjny budynek wybudowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, w którym znajduje się 8 sal lekcyjnych, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica szkolna, gabinet logopedyczny oraz stołówka. Na terenie szkoły znajdują się także boiska sportowe (do piłki siatkowej, nożnej, koszykowej). Placówka nie dysponuje salą gimnastyczną oraz placem zabaw dla dzieci najmłodszych. Jest to placówka jednozmianowa, w której zatrudnionych jest 17 nauczycieli. Szkoła zapewnia dzieciom i rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na miarę swoich możliwości, współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz wieloma instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. Dla uczniów, którzy wymagają wsparcia placówka organizuje zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, gimnastyki korekcyjnej, a także dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoła oferuje także liczne zajęcia rozwijające zainteresowania.

Więcej o: O szkole

Dział poświęcony działalności Szkoły: programom działania, wymaganiom szkolnym, realizowanym projektom, konkursom, turniejom, imprezom, wydarzeniom i uroczystościom szkolnym oraz sukcesom i osiągnięciom uczniów i kadry Szkoły, a także formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i materialnej.

Więcej o: Praca szkoły

WydarzeniaNasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Dni Kultury Śląskiej i Święto Szkoły.

Więcej o: Wydarzenia

Nasz szkolny rok rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Tydzień Kultury Śląskiej i Święto Szkoły.

Więcej o: Imprezy i uroczystości

ZamierzeniaZapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w szkole programami i projektami - planem rozwoju Szkoły, programem wychowawczym, planami pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. W tym dziale znajdują się również aktualne plany lekcji, plany zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych, a także informacje o wywiadowkach, konferencjach i innych spotkaniach. 

Więcej o: Zamierzenia

Poniżej znajduje się lista programów i projektów realizowanych w szkole. Odszukaj interesujący Cię program lub projekt i kliknij odnośnik, aby się z nim zapoznać.

Więcej o: Programy i projekty

W tym dziale znajduje się lista planów lekcji klas 1-3. Odszukaj plan swojej klasy i kliknij odnośnik, aby go zobaczyć.

Więcej o: Plany lekcji klas 1-3

W tym dziale znajduje się lista planów lekcji klas 4-6. Odszukaj plan swojej klasy i kliknij odnośnik, aby go zobaczyć.

Więcej o: Plany lekcji klas 4-6

W tym dziale znajduje się lista planów zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych organizowanych w szkole. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię plany zajęć.

Więcej o: Zajęcia pozalekcyjne

W tym dziale znajduje się lista komunikatów o planowanych i przeprowadzonych spotkaniach, konferencjach, wywiadówkach. Kliknij wybrany odnośnik, aby zobaczyć interesujące Cię informacje.

Więcej o: Zebrania

Wymagania i ocenianieCzego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej o: Wymagania edukacyjne, ocenianie i klasyfikacja

W tym dziele znajdują się informacje o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych w każdej klasie i z każdego przedmiotu.

Więcej o: Wymagania edukacyjne

W tym dziale prezentujemy obowiązujące w naszej szkole ogólne zasady oceny zachowania dotyczące wszystkich uczniów oraz wymagania na poszczególne oceny stosowane w klasach IV-VI. Szczegółowe zasady oceniania zachowania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej o: Ocena z zachowania

W tym dziale znajdują się omówienia obowiązujących w szkole ogólnych zasad oceniania i klasyfikacji. Szczegółowe zasady oceniania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej o: Ocenianie i klasyfikacja

Przedstawiamy w tym dziale wykazy obowiązujących w szkole zestawów podręczników i zeszytów ćwiczeń dla każdej klasy.

Więcej o: Podręczniki

Nauka i udział w różnych przedsięwzięciach szkoły wymaga odpowiedniego wyposażenia. Przedstawiamy tutaj propozycje „wyprawek” ucznia na różne okazje - wyposażenia ucznia klas 1-3, ucznia klas 4-6, wyprawki, gdy dziecko jedzie na wycieczkę, na zieloną szkołę, na zawody sportowe, itp.

Więcej o: Wyposażenie uczniów

Pomoc - SojusznicyKażdy, kto znajduje się w potrzebie, może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony szkoły oraz sojuszników. W tym dziale zamieszczamy informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. Ponadto rodzice i wychowawcy znajdą tutaj poradniki o postępowaniu z dziećmi i dorastająca młodzieżą, a uczniowie dotyczące skutecznego uczenia się i  radzenia sobie z różnymi problemami.

Więcej o: Pomoc i sojusznicy

Dział, w którym gromadzone będą informacje o ośrodkach, instytucjach i organizacjach wspomagających Szkołę, uczniów, rodziny i rodziców oraz nauczycieli.

Więcej o: Sojusznicy