REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

100 życiorysów uczniów i  nauczycieli na 100-lecie Niepodległej

– wzory osobowe godne naśladowania

 

 

 • § 1
 1. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 2. Konkurs ma charakter wojewódzki i adresowany jest do dyrektorów, rad pedagogicznych, nauczycieli, rodziców i uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu przez adresatów konkursu (zob. § 1 ust. 4-5) sylwetki ucznia lub nauczyciela, którzy mogą być wzorcami osobowymi godnymi naśladowania.
 4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach i dotyczy obecnych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego:
 5. sylwetka ucznia lub absolwenta, adresaci - nauczyciele,
 6. sylwetka nauczyciela, adresaci - dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, rodzice, uczniowie.
 7. Autorami prac mogą być pojedyncze osoby bądź zespoły 2-3 osobowe.
 • § 2
 1. Celem konkursu jest promowanie postaw uczniów i nauczycieli wyróżniających się:
 2. zaangażowaniem w nauczanie i pracę wychowawczą,
 3. zaangażowaniem w działalność społeczną na rzecz szkoły i otoczenia,
 4. aktywnością w rozwijaniu swoich pasji,
 5. przykładem życia pożytecznego dla otoczenia społecznego, w którym na co dzień funkcjonują,
 6. rozprzestrzenianiem dobra jako rezultatu życia zgodnego z hierarchią wartości, rozwijającą człowieka w sposób integralny,
 7. w przypadku nauczycieli - dodatkowo - pasją i postawą pedagogiczną dającą podstawy do bycia wzorcem osobowym nauczyciela.
 • § 3
 1. Sylwetka ucznia powinna zawierać opis działań uwzględniających co najmniej dwa spośród następujących kryteriów:
 2. rozwijanie z pasją uzdolnień i zainteresowań naukowych, osiąganie sukcesów                              w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na najwyższych szczeblach,
 3. wytrwałe pokonywanie trudności i dążenie do osiągania sukcesów i celów życiowych,
 4. podejmowanie służby na rzecz potrzebujących, aktywność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 5. inicjowanie działań na rzecz szkoły i środowiska,
 6. twórcze pielęgnowanie wartości kultury poprzez prowadzenie działalności artystycznej (muzycznej, teatralnej, plastycznej itp.), tworzenie własnych dzieł sztuki,
 7. aktywność w młodzieżowych ruchach i organizacjach religijnych,
 8. wybitne osiągnięcia sportowe.
 9. Ponadto w opisie ucznia należy uwzględnić:
 10. wiek ucznia,
 11. postawy i zachowania oraz sposób rozwiązywania przez daną osobę napotykanych problemów,
 12. konkretne przykłady urzeczywistniania dobra,
 13. miejsce i rolę, jaką odgrywa w klasie i szkole.
 • § 4
 1. Sylwetka nauczyciela powinna zawierać opis działań uwzględniających co najmniej dwa spośród następujących kryteriów:
 2. rozwijanie z pasją uzdolnień i zainteresowań naukowych uczniów, przygotowywanie ich do udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na najwyższym szczeblu,
 3. wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności i osiąganiu celów życiowych,
 4. inspirowanie uczniów i prowadzenie na terenie szkoły i w środowisku lokalnym działalności społecznej, charytatywnej, prozdrowotnej, proekologicznej, samorządowej,
 5. angażowanie uczniów do działalności patriotycznej i obywatelskiej na terenie szkoły i w środowisku,
 6. twórcze budowanie wartości kultury poprzez działalność artystyczną (muzyczną, teatralną, plastyczną itp.), tworzenie własnych dzieł sztuki,
 7. inspirowanie uczniów do podejmowania działań w młodzieżowych ruchach                        i organizacjach religijnych,
 8. krzewienie kultury sportowej wśród społeczności szkolnej.
 1. Ponadto w opisie należy uwzględnić:
 2. proces budowania wzoru osobowego i jego społeczny kontekst,
 3. postawy i zachowania oraz sposób rozwiązywania różnych napotykanych problemów,
 4. konkretne urzeczywistniane dobro,
 5. miejsce i rolę, jaką nauczyciel odgrywa w społeczności szkolnej i w środowisku.
 • § 5
 1. Prace powinny:
 2. być napisane poprawnie pod względem językowym i stylistycznym,
 3. zawierać opisy poparte przykładami zdarzeń,
 4. inspirować młodych czytelników i osoby dorosłe do refleksji nad budowaniem życia wspólnotowego klasy, zespołu nauczycielskiego bądź społeczności szkolnej,
 5. zachęcać do naśladowania przedstawianych postaci.
 1. Wymagania techniczne prac:
 2. objętość od 2 do 4 stron wydruku komputerowego,
 3. czcionka Times New  Roman,
 4. rozmiar czcionki 12, interlinia  1,5,
 5. ewentualne przypisy - w  stopce dolnej.
 1. Struktura pierwszej strony pracy powinna zawierać:
 2. imię i nazwisko autora,
 3. funkcję (np. dyrektor szkoły, wychowawca itp.),
 4. pełna nazwa i adres szkoły (w tym e-mail, telefon kontaktowy),
 5. tytuł własny.
 1. Struktura ostatniej strony pracy powinna zawierać:
 2. pieczątka i podpis dyrektora szkoły, potwierdzającego fakty przedstawione w biogramie,
 3. podpis ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego), nauczyciela wyrażającego zgodę na opis jego sylwetki w publikacji elektronicznej i w opracowaniu książkowym:

„Zgadzam się na użycie mojego imienia i nazwiska oraz opisanie mojej sylwetki w przedstawionym opracowaniu i w publikacji internetowej oraz w książce”.

 1. Ze względu na prawa autorskie należy dołączyć oświadczenia autora (autorów) pracy
  (Zał. nr 1).
 • § 6
 1. Oceny nadesłanych prac dokonuje Komisja Konkursowa.
 2. Komisję konkursową powołuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 3. Komisja dokonuje zakwalifikowania prac spełniających wymagania zawarte w § 3-5.
 4. Spośród zakwalifikowanych prac Komisja dokonuje wyboru maksymalnie 100 biogramów.
 5. Lista prac tworzona jest w porządku alfabetycznym (nazwisko i imię). Umieszczenie pracy na kolejnym miejscu listy nie wiąże się z przydzieleniem określonej punktacji.
 6. Autorzy wyróżnionych prac wskazanych przez Komisję Konkursową otrzymają nagrody. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz , w miarę posiadanych środków,   opublikowane w formie książkowej pt. 100 życiorysów  uczniów i nauczycieli na 100-lecie Niepodległej – wzory osobowe godne naśladowania.
 7. Termin wręczenia nagród planuje się na 14 maja 2018 r. Informacja o ewentualnej zmianie terminu wręczenia nagród zostanie podana na stronach internetowych Organizatora.

0

 • § 7
 1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 2. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Kapituła konkursu.